Chùa Quỳnh Lâm

- Di tích đặc biệt chùa Quỳnh Lâm - "Đệ nhất Thiên Nam tứ đại khí" - Trụ trì: Sự Cụ Thích Thiện Quang - PCT Hội phật giáo tỉnh Quảng Ninh. - Sử tích: Là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam dưới các triều đại Lý, Trần, Lê. Theo sử sách và các nghiên cứu gần đây, chùa Quỳnh Lâm được hình thành từ khoảng cuối thế kỷ V, đầu thế kỷ VI và được tu sửa qua các triều đại Đinh, tiền Lê, Lý, Trần, hậu Lê. Đặc biệt chùa được tôn tạo và hoàn chỉnh và thời Lý, Trần. Trong các thế kỷ XI-XIV và thế kỷ XVII-XVIII, Quỳnh Lâm đều là trung tâm Phật giáo lớn nhất của Việt Nam. Vào thời Lý, thiền sư Không Lộ (Nguyễn Minh Không) đã cho đúc một pho tượng Di Lặc bằng đồng cao 6 trượng 6 thước (khoảng 20m), được coi là một trong “An Nam tứ đại khí” (bốn báu vật lớn của Việt Nam, gồm tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền, vạc Phổ Minh và tượng Di Lặc chùa Quỳnh Lâm)... Vào năm 1329, Quỳnh Lâm trở thành “Đệ nhất danh lam cổ tích của nước An Nam”. Đây là trung tâm truyền kinh giảng đạo và đào tạo hàng ngũ sư sãi cho đạo Phật, nhiều hội lớn có tiếng trong sử sách được tổ chức tại đây, như hội “Thiên Phật bảy ngày, bảy đêm” (1325)...

Chùa Quỳnh Lâm