Bảo vật Tâm Linh Việt

“Bảo vật Tâm linh” là các tác phẩm nghệ thuật gắn liền với các sử tích, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh có giá trị về văn hóa lịch sử, tâm linh, tôn kính đặc biệt của Việt Nam như “Đền, Chùa, di tích đặc biệt của VN…”; Các tác phẩm đều được các nghệ nhân thực hiện, được các Trụ trì, cao tăng của Di tích Cung thỉnh "HÔ THẦN NHẬP TƯỢNG"... và được www.baovat.vn thẩm định cấp hồ sơ chứng nhận "Tác phẩm Bảo vật Tâm linh";

Bảo vật Tâm Linh Việt